“ปกหน้า สารบัญ บทบรรณาธิการ” (2021) วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล, 30(2), น. 91-104. vailable at: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJHP/article/view/248549 (ืบค้น: 5ธันวาคม2021).