[1]
“ฉบับเต็ม”, Thai J Hosp Pharm, ปี 30, ฉบับที่ 2, ม.ค. 2021.