[1]
สธนเสาวภาคย์ก., อริยวังโสอ., และ วิมลสาระวงค์น., “ความเข้ากันได้ของแคลเซียมกลูโคเนตและโซเดียมกลีเซอโรฟอสเฟตในสารอาหารที่ให้ทางหลอดเลือดดำสำหรับทารกแรกเกิดที่ประกอบด้วยสารละลายกรดอะมิโนในชื่อการค้าอะมิพาเรน”, Thai J Hosp Pharm, ปี 30, ฉบับที่ 2, น. 105-117, ม.ค. 2021.