[1]
สธนเสาวภาคย์ ก., อริยวังโส อ., และ วิมลสาระวงค์ น., “ความเข้ากันได้ของแคลเซียมกลูโคเนตและโซเดียมกลีเซอโรฟอสเฟตในสารอาหารที่ให้ทางหลอดเลือดดำสำหรับทารกแรกเกิดที่ประกอบด้วยสารละลายกรดอะมิโนในชื่อการค้าอะมิพาเรน”, Thai J Hosp Pharm, ปี 30, ฉบับที่ 2, น. 105–117, ม.ค. 2021.