[1]
รุ่งเรืองว., “พิษวิทยาของพืชกระท่อม”, Thai J Hosp Pharm, ปี 30, ฉบับที่ 2, น. 118-124, ม.ค. 2021.