[1]
นิ่มสมบูรณ์ธ., “พิษวิทยาของกัญชา”, Thai J Hosp Pharm, ปี 30, ฉบับที่ 2, น. 125-136, ม.ค. 2021.