[1]
เทียนสุวรรณภ. และ สรวลเสน่ห์ธ., “ATP Citrate Lyase Inhibitors: A Novel Target for Treatment of Dyslipidemia”, Thai J Hosp Pharm, ปี 30, ฉบับที่ 2, น. 149-168, ม.ค. 2021.