[1]
“ปกหลัง”, Thai J Hosp Pharm, ปี 30, ฉบับที่ 2, น. 169-170, ม.ค. 2021.