[1]
“คู่มือ-ขั้นตอน สำหรับผู้แต่ง (Author)”, Thai J Hosp Pharm, ปี 1, ฉบับที่ 1, ม.ค. 2021.