[1]
แซ่ลิ้ม น. และ กฤษณะประสิทธิ์ ป., “การใช้ยากลุ่ม statin เป็นยาใช้ภายนอก ในกลุ่มอาการ CHILD ”, Thai J Hosp Pharm, ปี 31, ฉบับที่ 2, น. 177–194, ส.ค. 2021.