[1]
นิ่มสมบูรณ์ ธ. และ นิ่มสมบูรณ์ น., “เห็ดพิษ”, Thai J Hosp Pharm, ปี 31, ฉบับที่ 2, น. 73–87, ส.ค. 2021.