[1]
สุวรรณรัตน์ ร. และ ใจสมคม ว., “โคลชิซินเหนี่ยวนำให้เกิดอาการปลายประสาทอักเสบในผู้ป่วยปลูกถ่ายหัวใจที่มีภาวะไตวายเรื้อรัง: รายงานกรณีศึกษา”, Thai J Hosp Pharm, ปี 33, ฉบับที่ 3, น. 308–319, ธ.ค. 2023.