[1]
อิมสมบูรณ์ อ., สุธีรศานต์ ย., และ แก้วกัน พ., “ผู้ป่วยโรคโควิด-19 เกิดภาวะเลือดออกใต้ผิวหนังขนาดใหญ่หลังได้รับยากลุ่มเฮพารินที่มีน้ำหนักโมเลกุลต่ำ”, Thai J Hosp Pharm, ปี 33, ฉบับที่ 3, น. 320–337, ธ.ค. 2023.