“ฉบับเต็ม”. วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล, ี 30, ฉบับที่ 2, มกราคม 2021, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJHP/article/view/248548.