“ปกหน้า สารบัญ บทบรรณาธิการ”. วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล, ี 30, ฉบับที่ 2, มกราคม 2021, น. 91-104, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJHP/article/view/248549.