สธนเสาวภาคย์ ก., อริยวังโส อ., และ วิมลสาระวงค์ น. “ความเข้ากันได้ของแคลเซียมกลูโคเนตและโซเดียมกลีเซอโรฟอสเฟตในสารอาหารที่ให้ทางหลอดเลือดดำสำหรับทารกแรกเกิดที่ประกอบด้วยสารละลายกรดอะมิโนในชื่อการค้าอะมิพาเรน”. วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล, ปี 30, ฉบับที่ 2, มกราคม 2021, น. 105-17, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJHP/article/view/248550.