รุ่งเรืองว. “พิษวิทยาของพืชกระท่อม”. วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล, ี 30, ฉบับที่ 2, มกราคม 2021, น. 118-24, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJHP/article/view/248551.