นิ่มสมบูรณ์ธ. “พิษวิทยาของกัญชา”. วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล, ี 30, ฉบับที่ 2, มกราคม 2021, น. 125-36, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJHP/article/view/248552.