มนแก้วพ. “การทำให้ปัสสาวะเป็นด่างในภาวะพิษจากซาลิไซเลต”. วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล, ี 30, ฉบับที่ 2, มกราคม 2021, น. 137-48, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJHP/article/view/248553.