เทียนสุวรรณภ., และ สรวลเสน่ห์ธ. “TP itrate yase nhibitors: ovel arget for reatment of yslipidemia”. วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล, ี 30, ฉบับที่ 2, มกราคม 2021, น. 149-68, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJHP/article/view/248554.