“คู่มือ-ขั้นตอน สำหรับผู้แต่ง (Author)”. วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล, ปี 1, ฉบับที่ 1, มกราคม 2021, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJHP/article/view/248925.