แซ่ลิ้ม น., และ กฤษณะประสิทธิ์ ป. “การใช้ยากลุ่ม Statin เป็นยาใช้ภายนอก ในกลุ่มอาการ CHILD”. วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล, ปี 31, ฉบับที่ 2, สิงหาคม 2021, น. 177-94, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJHP/article/view/249663.