อิสรไกรศีล ช., และ ตุ้มประชา ท. “บทบาทของวิตามินอีในโรคหัวใจและหลอดเลือดและโรคไขมันพอกตับ”. วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล, ปี 31, ฉบับที่ 2, สิงหาคม 2021, น. 159-75, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJHP/article/view/249675.