นิ่มสมบูรณ์ ธ., และ นิ่มสมบูรณ์ น. “เห็ดพิษ”. วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล, ปี 31, ฉบับที่ 2, สิงหาคม 2021, น. 73-87, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJHP/article/view/249941.