เลื่อนผลเจริญชัย จ., สุขสิริวรพงศ์ จ., เลาหจีรพันธุ์ ม., จันทร์ต้น ด., และ จินากุล น. “การศึกษาความคงสภาพของยาเตรียมเฉพาะคราวซิลเดนาฟิลรูปแบบยาน้ำแขวนตะกอนสำหรับรับประทาน”. วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล, ปี 31, ฉบับที่ 1, พฤษภาคม 2021, น. 1-13, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJHP/article/view/250869.