สุวรรณรัตน์ ร., และ ใจสมคม ว. “โคลชิซินเหนี่ยวนำให้เกิดอาการปลายประสาทอักเสบในผู้ป่วยปลูกถ่ายหัวใจที่มีภาวะไตวายเรื้อรัง: รายงานกรณีศึกษา”. วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล, ปี 33, ฉบับที่ 3, ธันวาคม 2023, น. 308-19, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJHP/article/view/262249.