อิมสมบูรณ์ อ., สุธีรศานต์ ย., และ แก้วกัน พ. “ผู้ป่วยโรคโควิด-19 เกิดภาวะเลือดออกใต้ผิวหนังขนาดใหญ่หลังได้รับยากลุ่มเฮพารินที่มีน้ำหนักโมเลกุลต่ำ”. วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล, ปี 33, ฉบับที่ 3, ธันวาคม 2023, น. 320-37, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJHP/article/view/263467.