ภัทรแสงไทย ล. “Perfluorohexyloctane: ทางเลือกใหม่สำหรับโรคตาแห้ง”. วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล, ปี 33, ฉบับที่ 3, ธันวาคม 2023, น. 422-31, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJHP/article/view/264137.