“ฉบับเต็ม”. วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล 30, no. 2 (มกราคม 3, 2021). ืบค้น ธันวาคม 4, 2021. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJHP/article/view/248548.