รุ่งเรืองวุฒิเชษฐ. “พิษวิทยาของพืชกระท่อม”. วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล 30, no. 2 (มกราคม 3, 2021): 118-124. ืบค้น ธันวาคม 5, 2021. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJHP/article/view/248551.