เทียนสุวรรณภาณุพงศ์, และ สรวลเสน่ห์ธนรัตน์. “TP itrate yase nhibitors: ovel arget for reatment of yslipidemia”. วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล 30, no. 2 (มกราคม 3, 2021): 149-168. ืบค้น ธันวาคม 4, 2021. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJHP/article/view/248554.