1.
ฉบับเต็ม. Thai J Hosp Pharm [ินเทอร์เน็ต]. 3 มกราคม 2021 [อ้างถึง 4 ธันวาคม 2021];30(2). vailable at: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJHP/article/view/248548