1.
ปกหน้า สารบัญ บทบรรณาธิการ. Thai J Hosp Pharm [ินเทอร์เน็ต]. 3 มกราคม 2021 [อ้างถึง 4 ธันวาคม 2021];30(2):91-104. vailable at: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJHP/article/view/248549