1.
สธนเสาวภาคย์ก, อริยวังโสอ, วิมลสาระวงค์น. ความเข้ากันได้ของแคลเซียมกลูโคเนตและโซเดียมกลีเซอโรฟอสเฟตในสารอาหารที่ให้ทางหลอดเลือดดำสำหรับทารกแรกเกิดที่ประกอบด้วยสารละลายกรดอะมิโนในชื่อการค้าอะมิพาเรน. Thai J Hosp Pharm [ินเทอร์เน็ต]. 3 มกราคม 2021 [อ้างถึง 28 พฤศจิกายน 2021];30(2):105-17. vailable at: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJHP/article/view/248550