1.
เทียนสุวรรณภ, สรวลเสน่ห์ธ. ATP Citrate Lyase Inhibitors: A Novel Target for Treatment of Dyslipidemia. Thai J Hosp Pharm [ินเทอร์เน็ต]. 3 มกราคม 2021 [อ้างถึง 4 ธันวาคม 2021];30(2):149-68. vailable at: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJHP/article/view/248554