[1]
สุวรรณโคต ก. 2019. หน้ากองบรรณาธิการ. Thai Journal of Nursing. 68, 1 (Jul. 2019).