[1]
สุวรรณโคต ก. 2019. Editorial Team. Thai Journal of Nursing. 67, 1 (Sep. 2019).