[1]
ผาติภัทรกุล ป., เอี่ยมสวัสดิกุล ด.ว. and หนุ่ยศรี ด. ม. 2019. Factors affecting organizational commitment of nursing instructors in Central College Network 2. Thai Journal of Nursing. 66, 4 (Sep. 2019), 11–19.