[1]
บัวสด ส. and มูลศาสตร์ ส. 2016. ผลของโปรแกรมการประเมินผลแบบเสริมพลังต่อความรู้ แรงจูงใจ และการมีส่วนร่วมในการพัฒนาผลการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพ ในโรงพยาบาลสามโคก. Thai Journal of Nursing. 63, 2 (Jan. 2016), 1–10.