[1]
จาตุรงคโชค ก., ลาภวงษ์วัฒนา ป. and พิชยภิญโญ ป. 2016. ผลของโปรแกรมส่งเสริมการดำรงบทบาทมารดาของมารดาวัยรุ่นครรภ์แรก. Thai Journal of Nursing. 63, 2 (Jan. 2016), 36–45.