[1]
ศรีนวล อ., ฐานิวัฒนานนท์ เ. and กฤตย์ประชา จ. 2016. ผลของการให้ข้อมูลร่วมกับการสนับสนุนของครอบครัว ต่อการลดความทุกข์ทรมาน ในผู้ป่วยสูงอายุที่คาท่อช่วยหายใจทางปาก. Thai Journal of Nursing. 63, 2 (Jan. 2016), 46–55.