[1]
รองเมือง ด., บิอะหวัง อ., ทองสง่า อ., คำป้อง อ., มาโนชน์ อ., เจือประจบ พ., คงจิตร์ พ. and มหาสวัสดิ์ อ. 2016. การใช้ผลิตภัณฑ์ลดนํ้าหนักด้วยตนเองกับความพึงพอใจ ในภาพลักษณ์เรือนร่างของสตรีที่มีอายุ 15 -29 ปี ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี. Thai Journal of Nursing. 63, 2 (Jan. 2016), 63–71.