[1]
ศิโรโรตม์สกุล ส. 2016. การเขียนเอกสารอ้างอิง ระบบ APA. Thai Journal of Nursing. 62, 3 (Jan. 2016), 59–66.