[1]
ศรีมรกต ผ., ผาณิตรัตน์ ร. and เกษรศรี ศ. 2016. การประเมินผลโปรแกรมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเสริมสร้างความตระหนักต่อพิษภัยบุหรี่ในเยาวชนไทย. Thai Journal of Nursing. 62, 1 (Jan. 2016), 1–11.