[1]
จินดารัตน์ ศ. and โลจนาภิวัฒน์ ส. 2016. ประเมินผลการใช้แนวปฏิบัติการสนับสนุนการเลิกบุหรี่ ของผู้ใช้บริการคลินิกอดบุหรี่. Thai Journal of Nursing. 62, 1 (Jan. 2016), 44–54.