[1]
สุวรรณโคต ก. 2016. สถาบันการศึกษาพยาบาล ในประเทศไทยปี 2555. Thai Journal of Nursing. 61, 4 (Jan. 2016), 65–69.