(1)
เสนาดิสัย ส.; คชไกร ร.; ฤกษ์เลื่อนฤทธิ์ จ.; เกตุฉ่ำ อ.; มีกุศล เ.; จิ๋วพัฒนกุล ย.; เกษมสุข เ.; เภตราสุวรรณ ส.; ชินล้ำประเสริฐ น. A Survey of Positive Practice Environments for Professional Nurses in Thailand. TJN 2019, 67, 1-10.