(1)
โพธิ์ไทรย์ เ.; สุวรรณโคต ก.; รอดคำดี ป.; พันธุ์วิไล พ. Samakompayaban Thai School. TJN 2019, 67, 62-71.