(1)
ผาติภัทรกุล ป.; เอี่ยมสวัสดิกุล ด. ว.; หนุ่ยศรี ด. . ม. Factors Affecting Organizational Commitment of Nursing Instructors in Central College Network 2. TJN 2019, 66, 11-19.