(1)
พุทธบูชา พ.; เอี่ยมสวัสดิกุล ว.; หนุ่ยศรี ม. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการบริหารจัดการภาวะขาดแคลนพยาบาล ของหัวหน้าหอผู้ป่วย โรงพยาบาลทั่วไป เขตตรวจราชการสาธารณสุขที่ 5. TJN 2016, 63, 21-28.